Jos sinut valittiin…

Jos sinut valittiin työpaikkaan tai virkaan, onneksi olkoon! Ennen irtisanoutumista edellisestä työstä tai muuttoa uudelle työpaikkakunnalle on kuitenkin hyvä huomioida pari asiaa, ettei tule yllätyksiä.


Työsopimus on voimassa, kun se on allekirjoitettu

Jos sinut valittiin työsopimussuhteeseen, uusi työsopimuksesi on varma kun se allekirjoitetaan. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sinun ja seurakunnan välillä on voimassaoleva sopimus, eikä allekirjoitettu sopimus purkaudu, vaikka joku hakisi päätökseen muutosta ja päätös myöhemmin kumottaisiin.

Mutta ennen kuin työsopimus on tehty, sopimusta ei vielä ole vaikka valintapäätös on tehty. Siksi aiemmasta paikasta irtisanoutumista tai virkavapaan järjestämistä kannattaa viivyttää sen aikaa, että sopimus tehdään. Työnantajalla voi olla kiire työjärjestelyjen kanssa, mutta asiallinen työnantaja saa työsopimuksen tehtyä nopeasti jos oikeasti on niin kiire.

Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti. Poikkeuksellisesti on esimerkiksi mahdollista sopia suullisesti tai sähköpostitse uudesta lyhyestä työsuhteesta vanhan jatkoksi.

Virkavalinta on varma, kun päätös saa lainvoiman

Jos sinut valittiin virkasuhteeseen, muista, että valintapäätös virkaan on varma vasta muutoksenhakuajan jälkeen. Poikkeuksena on seurakuntapastorin ja määräaikaiset kappalaisen tai kirkkoherran viranhoitomääräykset, joihin ei saa hakea muutosta.

Jos päätökseen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, asian käsittely on siis kesken sen aikaa, kun muutoksenhakuaikaa on jäljellä. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään tai hallinto-oikeus kumoaa tehdyn valintapäätöksen, valinnan tehnyt toimielin käsittelee asian uudelleen ja voi päätyä valitsemaan virkaan toisen henkilön. Sitten taas päätökseen on mahdollista hakea muutosta. Prosessi voi olla pitkä ja puuduttava, ja sinut tai toinen henkilö voidaan kutsua hoitamaan virkaa väliaikaisesti. Mutta valintapäätöstä ei oikeasti ole syntynyt ennen kuin päätös saa lainvoiman.

Siispä aiemmasta virasta tai työsuhteesta ei kannata irtisanoutua tai lähteä ennen lainvoimaista valintapäätöstä. Eikä kovin kauas kannata muuttaa uuden työn perässä, ennen kuin valintapäätös on lainvoimainen.

Virkasuhteisen henkilön kanssa ei tehdä työsopimusta vaan hänelle annetaan viranhoitomääräys. Virkasuhde ei perustu työsopimuslakiin vaan työnantajan oikeuteen määrätä henkilö hoitamaan julkista virkaa, tämän suostumuksella toki. Siksi virkasuhteisena et saa työsopimusta vaan virkamääräyksen ja kirkkolain 6:18 § mukaisen selvityksen virkasuhteen keskeisistä ehdoista.

Päätös voidaan tehdä myös ehdollisena

Jos uuteen työsuhteeseesi tai virkaasi pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäisten kanssa, valintapäätös tehdään ehdollisena kunnes esität rikosrekisteriotteen. Tämä perustuu virkasuhteisten osalta kirkkolain 6:33 § ja työsopimussuhteisten osalta lakiin lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 2 §.

Rikosrekisteriotetta pyydetään ainoastaan virkaan tai työsuhteeseen valitulta henkilöltä, ei kaikilta hakijoilta. Rikosrekisteriotetta ei luovuteta työnantajalle vaan esitetään työnantajalle. Esitettyäsi otteen työnantaja päättää, että valintapäätöksen ehdollisuus poistuu, tai jos et esitä otetta, valintapäätöksen raukeamisesta.

Virkasuhteeseen valitulta henkilöltä, papiksi vihittävältä tai kirkkoherranviran hakijalta voidaan myös edellyttää lääkärintodistusta kirkkolain 6:16 § perusteella. Työnantaja tekee päätöksen virkasuhteen ehdollisuuden poistumisesta tai virkasuhteeseen ottamispäätöksen raukeamisesta sillä perusteella, ettei lääkärintodistusta ole esitetty määräajassa.

Koeaika – mahdollisuus purkaa virka- tai työsuhde

Palvelussuhteen alkuun voidaan määrätä enintään 6 kk mittainen koeaika. Määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestosta ja enintään 6 kk. Tämä perustuu virkojen osalta kirkkolakiin ja työsuhteiden osalta työsopimuslakiin.

Koeaikana kumpikin osapuoli voi purkaa työ/virkasuhteen mistä tahansa syystä, kunhan koeaikapurku ei tapahdu ”syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen nähden muutoin epäasiallisilla perusteilla”. Esimerkiksi koeajalla työskentelevän henkilön yksityiselämän piiriin kuuluva asia tai poliittinen näkemys olisi syrjivä peruste jolla työ- tai virkasuhdetta ei koeaikanakaan saa purkaa. Sen sijaan se, että työnantaja ei ole tyytyväinen koeajalla olevan henkilön työsuoritukseen, on asiallinen peruste, kunhan työnantajalla on jonkinlainen osoitus työsuorituksen riittämättömyydestä.

Virka- tai työvapaan myöntäminen on harkinnanvaraista

Voit aina hakea virka- tai työvapaata aiemmasta työpaikastasi mistä tahansa syystä. Oikeudesta perhevapaaseen, opintovapaaseen tai vuorotteluvapaaseen säädetään laissa, mutta kun haet virkavapaata muusta syystä, on täysin edellisen työnantajan harkinnassa, myönnetäänkö tällainen virka- tai työvapaa.

Siispä työnantajalla ei ole mitään velvoitetta myöntää virka- tai työvapaata siksi aikaa, että henkilö siirtyy koeajaksi toisen työnantajan palvelukseen. Olennaista kuitenkin on, että virka- tai työvapaan hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti samoin kriteerein. Eli se, myönnetäänkö virka- tai työvapaa koeaikaa varten, ei saa riippua ns. pärstäkertoimesta.

Perusteltu yhdenvertainen linja voi olla vaikka se, millaista haittaa virka- tai työvapaan myöntäminen aiheuttaa työnantajan toiminnalle. Jos paikka voidaan ilman ongelmia jättää täyttämättä virka- tai työvapaan ajaksi, tai tarjolla on sijainen jonka on helppo ottaa homma haltuun sijaisuuden ajaksi, moni työnantaja myöntää mielellään virka- tai työvapaata koeajan ajaksi. Jos taas työntekijän anoman virka- tai työvapaan järjestelyistä olisi työnantajalle ja toiminnan jatkuvuudelle merkittävää haittaa, on aivan perusteltua, että työnantaja ei myönnä virka- tai työvapaata. Näin työnantaja voi toimia yhdenvertaisesti myöntäessään virka- tai työvapaata yhdelle henkilölle mutta ei toiselle, tilanteesta ja työntekijän työnkuvasta riippuen.

Määräaikaisestakin voi lähteä kesken pois

Hakiessasi tai saadessasi uuden työpaikan saatat olla toisessa työpaikassa määräaikaisena. Muistathan, että määräaikaisuus sitoo virkasuhteessa työnantajaa, ei sinua. Voit siis irtisanoa määräaikaisen virkasuhteen kirkkolain 6:55 § mukaisen irtisanomisajan puitteissa.

Määräaikainen työsopimussuhde on sopimus, joka sitoo molempia osapuolia. Jos ette ole sopineet määräaikaisen työsuhteen irtisanomismahdollisuudesta työsopimusta tehdessä, olet lähtökohtaisesti sitoutunut olemaan työssä määräajan loppuun saakka. Teoriassa työnantaja voisi vaatia sinulta korvausta määräaikaisen sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuneesta vahingosta. Käytännössä tämä on kuitenkin harvinaista.

Määräaikaisen työsopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä voi aina neuvotella työnantajan kanssa. Hyvä työnantaja ymmärtää, että määräaikaisuuden lopun lähestyessä työntekijän kuuluukin hakea uusia työpaikkoja, jottei työntekijä jää tyhjän päälle määräaikaisuuden päättyessä.

Kysy rohkeasti neuvoa

Työnantajan tehtävä on osata neuvoa sinua hallintopäätösten suhteen. Kysy siis rohkeasti uudelta työnantajaltasi, milloin valintapäätöksesi on lainvoimainen tai miten asian käsittely etenee.

Kysy virka- tai työsuhteesi ehdoista. Jos et saa asianmukaista viranhoitomääräystä tai työsopimusta paperilla, pyydä rohkeasti.

Apua ja neuvoja saat aina myös omasta ammattiliitostasi.